TOPlist

Reklamační řád

I.        Reklamační řád

 

1.      C.P.A. CZECH s.r.o. se sídlem v Pardubicích, Staré Čívice, U Panasonicu 376, PSČ 530 06, IČ 25254057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10332, vydává tento reklamační řád, jímž se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upravují podmínky pro uplatnění práv kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady spotřebního zboží (dále jen "věc") zakoupeného u společnosti jako prodávajícího-podnikatele. 

 

II.        Odpovědnost prodávajícího

 

1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, za jakost věci v době, kdy kupující věc převzal, podle § 2161 obč. zák. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

2.      Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruka na životnost baterie je 6 měsíců (s výjimkou uvedenou níže.

 

3.      Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

 

4.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruka poskytovaná prodávajícím se zejména nevztahuje na:

 

a)      vady a poškození vzniklá porušením provozních podmínek a dalším užíváním v rozporu s návodem k obsluze,

 

b)      vady a poškození způsobená poruchami energetických zdrojů nebo nevhodným umístěním zařízení (např. výboj statické elektřiny apod.).

 

c)      vady způsobené neodborným zásahem kupujícího-spotřebitele nebo třetí osoby,

 

d)      vady způsobené neodbornou instalací,

 

e)      vady způsobené viz major - vyšší mocí (živelnou událostí, bleskem, apod.),

 

f)       běžné opotřebení přístroje a především na ztrátu kapacity baterie způsobenou běžným opotřebením,

 

g)      skladováním mimo rozsah teplot  -25°C až 55°C, baterie: 0°C až 49°C.

 

III.        Uplatnění reklamace

 

1.      Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena; prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 

2.      Je-li v písemném potvrzení podle § 2166 obč. zák. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (záruční servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, tj. že věc zakoupil přímo u prodávajícího. 

 

IV.        Vyřízení reklamace

 

1.      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. O reklamaci rozhoduje vedoucí prodejního místa, ve složitějších případech jeho nadřízený. Do lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

2.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

 

3.      Kupující-spotřebitel je povinen k vyřízení reklamace poskytnout prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnit prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

 

V.        Potvrzení o uplatnění reklamace, reklamační protokol

 

1.      Při reklamaci zboží je prodávající povinen vystavit písemné potvrzení o uplatnění reklamace. V něm se uvede údaj o tom, kdy kupující-spotřebitel právo uplatnil, a dále co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje. Prodávající je dále povinen vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

2.      Při reklamaci zboží je prodávající povinen vystavit reklamační protokol podle § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V reklamačním protokolu se uvede:

 

 • identifikace prodávajícího

   

 • identifikace kupujícího-spotřebitele

   

 • smlouva, ze které vyplývá nárok na reklamaci ("kupní smlouva, nabývací doklad nebo záruční list musí přesně identifikovat: daný výrobek tzn. značka, model, datum prodeje a IMEI (v případě dual SIM IMEI1) nebo SN (sériové číslo) výrobku pokud výrobek nemá IMEI

   

 • datum uplatnění reklamace spotřebitelem

   

 • obsah reklamace (popis konkrétní závady)

   

 • stav reklamovaného výrobku (poškození, opotřebení atd.)

   

 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel vyžaduje (nárok spotřebitele).

   

Po vyřízení reklamace doplní prodávající na reklamační protokol datum a způsob vyřízení reklamace. Reklamační protokol se v písemné podobě předá spotřebiteli.

 

VI.        Nároky kupujícího-spotřebitele při reklamaci

 

1.      Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 obč. zák., může kupující-spotřebitel požadovat:

 

a)      bezplatné odstranění vady (oprava)

 

b)      výměna (dodání nové věci bez vad), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; toto neplatí, je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

 

c)      není-li možné věc opravit nebo vyměnit, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (vrácení peněz),

 

d)      přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

2.      V případě odstranitelné vady, pokud nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující-spotřebitel právo na

 

a)      dodání nové věci (výměnu), nebo výměnu součásti,

 

b)      odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

 

3.      Pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, má kupující právo na

 

a)      přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

VII.        Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 632/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

1.      V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 nebo na inspektoráty ČOI. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) jsou  dispozici na http://adr.coi.cz/cs . 

 

VIII.        Informaci o platformě EU pro řešení sporů online

 

1.      Spotřebitel má právo využít platformu EU pro řešení spotřebitelských sporů na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS

 

IX.        Pozáruční servis

 

1.      U pozáručních oprav provede servisní středisko určené prodávajícím odstranění závad a výměnu vadných dílů v běžné dodací lhůtě (30 dnů) a cenách dle platného ceníku.
Náklady spojené s dopravou vadných výrobků do servisu prodávajícího a náklady dopravy opraveného zboží zpět kupujícímu, včetně balného a dalších poplatků, hradí v plné výši kupující.

 

X.        Reklamace servisních prací při pozáručních opravách

 

3.      Na provedenou pozáruční opravu je poskytována záruka v délce 3 měsíců na provedené práce ode dne převzetí opraveného výrobku kupujícím-spotřebitelem.  Reklamaci uplatňuje zákazník u vedoucího servisu, který rozhodne o oprávněnosti reklamace.

 

4.      Při uplatňování reklamace servisních prací je zákazník povinen předložit opravenku, kde musí být uveden typ výrobku, druh závady, datum převzetí po opravě.
Kupující je povinen vyzvednout si opravený výrobek do 30 dnů od stanoveného termínu opravy.Jestliže zákazník nevyzvedne opravený výrobek do 12 měsíců od data stanoveného termínu ukončení opravy, vzniká prodávajícímu právo věc vhodným způsobem prodat.

 

C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Čívice, tel. +420 466 734 113 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.